FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS
Denominació de l’acció formativa: Confecció i publicació de pàgines web
NOTA IMPORTANT:

- Per fer la sol·licitud a un curs, és obligatori omplir totes les dades següents, en cas contrari el formulari és tramitarà buit.

DADES PERSONALS
NIF/NIE
NOM I COGNOMS
POBLACIÓ/CP
TELÈFON CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC
Nº SEGURETAT SOCIAL
SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral actual:
NIVELL ACADÈMIC
Nivell màxim d'estudis
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA
NOTA IMPORTANT:

- Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

DOCUMENT DNI/NIE

ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO
Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.