Aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar-
la de forma eficaç i efectiva

Persones destinatàries: Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants, Crear i utilitzar fulls de càlcul amb Excel, utilitzant les eines i funcions més habituals en totes les activitats que requereixen tractament de dades e informació, així com la seva presentació.