Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. Completa el nivell A.2.

Objectius

Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Ampliació de l'vocabulari relacionat amb Aspectes personals i situacions de la vida quotidiana
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent
3. Falsos amics d'ús freqüent
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals

1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços

A.3 Continguts ortogràfics

1. Ampliació dels continguts ortogràfics de el nivell A1
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a la fi de línia.

A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs ambmajor dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat
3. Fonemes consonàntics de més dificultat
4. Pronunciació de les terminacions]

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, s'inclouen en aquest nivell les àrees de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:

1. Vida quotidiana
2. Activitats d'oci
3. Relacions humanes i socials
4. Condicions de vida i treball
5. Valors, creences i actituds
6. Llenguatge corporal
7. Convencions socials

8. Geografia bàsica]

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

C.1 Continguts funcionals

1. Actes assertius
2. Actes compromisius
3. Actes directius
4. Actes fàctics i solidaris
5. Actes expressius

C.2 Continguts discursius