Elaborar documents que realitzin càlculs complexes, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos. Compartir la informació amb altres aplicacions i usuaris: Word, Access.

PERSONES DESTINATARIES

Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants. Podran participar dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants sempre i quan s’hagi respectat la preferència per les dones de les poblacions de menys de 30.000 habitants i, tot i així, quedin places vacants. Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d’estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El percentatge de dones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%. També poden participar les persones afectades per ERTOS, i no computen com a ocupades. També han de complir els requisits de nivell formatiu establerts als programes formatius de cadascuna de les especialitats ofertes.