Comprensió oral

– Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d’interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
– Entendre informació oral de primera necessitat.

Comprensió escrita

– Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià.

Expressió oral

– Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l’entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat
imprescindible que requereix el context.

Expressió escrita

– Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Objectius

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua en totes les
habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes:
Àmbits
· Via pública i interior de local
· Habitatges i llocs d’allotjamet
SSC
Serveis socioculturals i a la comunitat
SSCE
NOM DE L'ACCIÓ
OBJECTIUS
FAMÍLIA PROFESSIONAL
Formació i educació
ÀREA PROFESSIONAL
Catàleg d'accions formatives
GRUPAF GRUP AMPLIAT HORES CODI FAMÍLIA CODI ÀREA IDENTIFICADOR
· Bars restaurants
· Botigues comerços
· Administració entitats públiques
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Espectacles i acte públics
· Centres educatiu Temes
· Informació personal
· Habitatge i llocs d residència
· Activitats i relacions professional
· Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments
· Gastronomia
· Llengua i comunicació

Continguts

1.Funcions generals de la llengua
1.1 Socialitzadora:
-Saludar i transmetre una salutació.
-Acomiadar-se.
-Interessar-se per algú.
-Donar resposta a mostres d'interès.
-Presentar-se i presentar algú: presentar-se (identificar-se), demanar que algú s'identifiqui i
presentar algú.
-Respondre a una presentació.
-Demanar per algú.
-Respondre quan es demana per algú.
-Donar les gràcies i respondre a un agraïment.
1.2 Informativa:
-Demanar identificació de persones.
-Demanar identificació de coses.
-Identificar persones.
-Identificar coses.
-Donar una cosa a algú.
1.3 Expressiva i valorativa:
-Expressar sentiments i estats d'ànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i
disconformitat: admiració, gratitud, tolerància, conformitat o disconformitat.
-Demanar aprovació i acord, mostrar aprovació i acord, mostrar desaprovació i desacord.
-Expressar un fet com a obligatori.
-Expressar un fet com a no obligatori.
1.4 Metalingüística:
-Donar la paraula.
-Traduir: demanar traducció.
-Demanar com es pronuncia.
-Demanar de parlar més clarament, més a poc a poc.
-Demanar una repetició quan no s’entén una cosa.
-Expressar acord amb un enunciat.
-Expressar desacord amb un enunciat.
2.Nocions específiques d’àmbits i temes
2.1 Informació personal
-Nom i cognoms
-Edat
-Sexe
-Lloc de naixement o de procedència
-Nacionalitat
-Data de naixement
-Domicili
-Número de telèfon
CONTINGUTS
-Estat civil
-Família: noms, dades personals, grau
-de parentiu
-Estudis i titulacions
-Professió
-Ocupació o càrrec
-Característiques físiques
2.2 Habitatge i lloc de residència:
-Situació
-Entorn físic
2.3 Activitats i relacions professionals:
-Tipus de feina, estudis, activitat
-Lloc de treball
2.4 Activitat quotidiana; temps lliure i entreteniments:
-horaris, costums, hàbits
-llegir, ballar, pintar, escoltar música
2.5 Compres
-Activitat comercial
-Tipus d'establiment
-Preus
-Quantitat, qualitat, mida, forma, pes
2.6 Gastronomia
-Hàbits gastronòmics: alimentació, varietat culinària, menjars i begudes, horaris i freqüència dels
àpats
2.7 Serveis públics i privats
-Transports públics
-Ensenyament
2.8 Llocs
-Llocs i itineraris
2.9 Llengua i comunicació
-Conceptes metalingüístics: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora
3.Components gramaticals
3.1 Morfologia
3.1.1 Noms
-Categories nominals: noms comuns i propis
-Flexió de gènere. Regular: masculí, femení
-Flexió de nombre. Regular i invariable: plurals en -s, -es, -os
-Sufixos de derivació que designen formació de noms: activitats i oficis: -er/-era, -ista, -or/-ora, -aire;
procedència: -à/-ana, -í/-ina
3.1.2 Pronoms
-Demostratius: aquest, aquesta, aquell; aquella i plurals neutres: això i allò
-Personals. Formes tòniques i introducció a les formes àtones i les seves funcions: tracte familiar i de
respecte tu, vostè, li
-Possessius: el teu, la teva, els teus, les teves...
-Interrogatius: què, qui, quin, on, com, quan, quant, quants
-Indefinits:un, una, tothom, tot, tots, algú, alguns, ningú, res
3.1.3 Determinants
-Article: definit, indefinit, personal
-Demostratius, possessius i interrogatius. Flexió de gènere i nombre: aquest, aquell,...; (el) meu, (el)
teu, (el) seu...
-Indefinits · algun, cada, tot, un, una, algú
-Numerals · cardinals: zero, un, dos, tres... · ordinals: primer, segon, tercer...
-Quantificadors · molt, bastant, algun, uns quants, poc, gens de, cap, tot
-De comparació · més, menys, tant
-Adjectius distributius · cada
3.1.4 Qualificadors
-Formació d'adjectius. Flexió de gènere i nombre: adjectius més freqüents
-Adjectius qualificatius de persona. Referents a l’aspecte físic: alt, baix, prim, gras, ros, morè, petit,
jove, gran, vell, lleig, maco. Referents a trets de caràcter: tímid, amable,agradable, simpàtic, antipàtic
-Adjectius qualificatius de productes: (mida i forma) gros, gran, petit, alt, baix, vell,