Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d’acord amb les especificacions i les condicions d’usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d’instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Àmbit Professional

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'una infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet a l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica.

Sectors Productius

S'ubica sobretot al sector serveis i, principalment, als tipus d'empresa següents: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, de disseny i de creació d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet; i empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la gestió.

Ocupacions

Desenvolupador/a de pàgines web.
Mantenidor/a de pàgines web.