Iniciació en els coneixements de l’idioma.

Objectius

OBJECTIU GENERAL:
Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
Comprensió oral
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de
missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.
Expressió oral
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació
específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.
Expressió escrita
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Interacció oral i escrita
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en
els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
- Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.
Competència estratègica
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de
comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
- Participar activament en el procés d'aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

Continguts

LEÇON 1:
Grammaire : Présent des verbes (présentation)
Masculin/Féminin
Singulier/Pluriel
Interrogation (intonation)
Négation simple
Vocabulaire : L'identité
Les lieux de la ville
Les mots du savoir-vivre
Situations orales : Se présenter
Aborder quelqu'un
Dire son nom
Saluer - prendre congé
Remercier
Dire si on comprend
Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement
Écrit : correspondance sons/graphies
Civilisation : L'espace francophone
LEÇON 2:
Grammaire : Conjugaison (verbes en -er)
Accord des noms et des adjectifs
Articles indéfinis et définis
Interrogation (Est-ce que - qu'est-ce)
Vocabulaire : L'état civil
Personnes et objets caractéristiques d'un pays
Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville...
Identifier une personne ou un objet
Exprimer ses goûts
Demander quelque chose
Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel
Différenciation "je" "j'ai" "j'aime" Rythmes et enchaînement
Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une
Personne expression : se présenter sur un site Internet
Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges,
origines, lieux d'habitation)
LEÇON 3:
Grammaire : Conjugaison (faire - aller - venir - vouloir - pouvoir - devoir)
Futur proche
Pronoms "moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition
On = nous
Vocabulaire : Les loisirs
Sports, spectacles, activités
Situations orales : Parler de ses activités de loisirs
Proposer - accepter ou refuser une proposition
Demander une explication
Exprimer la possibilité / l'impossibilité, l'obligation
Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative
Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation,
d'acceptation ou de refus
Civilisation : Première approche de l'espace de la France
LEÇON 4:
Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé)
La date et l'heure
Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année
Événements liés au temps
Situations orales : Raconter un emploi du temps passé
Demander, donner des précisions sur le temps
Demander, dire ce qu'on a fait
Féliciter
Phonétique : différenciation présent / passé
Enchaînement avec [t] et [n]
Écrit : compréhension : journal personnel
Compréhension d'une chronologie.
Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel
Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France
Personnalités du monde francophone
LEÇON 5:
Grammaire : Comparaison simple
Adjectifs démonstratifs
Adjectifs possessifs
Vocabulaire : Les voyages Les transports
Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité.
Choisir, négocier une activité commune.
Faire des recommandations.
Demander / donner une explication
Situations pratiques relatives au voyage
Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f]
Écrit : compréhension : article de presse
Relation d'un événement
Expression : récit des circonstances d'un voyage
Civilisation : Les transports en France
LEÇON 6:
Grammaire : Article partitif
Emploi des articles
Interrogation (inversion)
Réponse oui - si - non
Forme possessive à + pronom
Vocabulaire : La nourriture
Les repas
La fête
Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête
Situations pratiques à l'oral et au restaurant
Phonétique : Rythme et intonation de la question
Rythme de la phrase négative
Écrit : compréhension : extrait de guide touristique
Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français.
LEÇON 7:
Grammaire : La conjugaison pronominale
L'impératif
L'expression de la quantité (peu - un peu de - quelque...)
Vocabulaire : Les activités quotidiennes
Les achats
L'argent
Situations orales : Raconter sa journée
Demander des nouvelles de quelqu'un
Choisir, acheter, payer un objet
S'informer sur la présence, l'existence d'une personne ou d'un objet
Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale
Into