Com gestiono l’IVA? Actualitzarem i exposarem en profunditat els coneixements de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) de manera clara, senzilla i pràctica. En el curs veurem com s’aplica l’IVA en operacions empresarials o professionals, aprenent conceptes de la llei i el reglament de l’impost. Aquests coneixements sobre l’IVA poden suposar un avantatge competitiu important o, simplement, seràs capaç d’evitar riscos i sancions tributàries que poden arribar a ser significatives.

Objectius

Objectius generals:

- Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d'aplicació.
- Saber diferenciar els diversos fets imposables de l'impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis.

Continguts

1. Naturalesa de l'impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació
2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d'exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions
3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions
5. Importacions de béns
6. Repercusió de l'impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable
7. Deduccions
7.1. Règim general
8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials
9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals
10. Comptabilitat del IVA.