ADGG0408 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

 

Àmbit Professional

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració o serveis generals.

Sectors Productius

Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions

Operadors/ores de central telefònica.
Teleoperadors/ores.
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Empleats/ades de finestreta de correus.
Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
Ordenances.
Taquillers/Taquilleres.
Auxiliar de serveis generals.
Auxiliar d'oficina.
Auxiliar d'arxiu.
Auxiliar d'informació.