Persones destinatàries:

Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants,

Crear i utilitzar fulls de càlcul amb Excel, utilitzant les eines i funcions més habituals en totes les activitats que requereixen tractament de dades e informació, així com la seva presentació.