INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), HIGH QUALITY 2000 SL, manifesta que el domini www.hqsi2000.com és propietat de HIGH QUALITY 2000 SL amb CIF B43558147, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 1447, llibre , secció , foli 10, hoja T-17734, inscripció 1ª, i domicili en: Cl. BARONESSA DE PURROY, 10 – 43780 GANDESA (TARRAGONA).

HIGH QUALITY 2000 SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, HIGH QUALITY 2000 SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de HIGH QUALITY 2000 SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de HIGH QUALITY 2000 SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de HIGH QUALITY 2000 SL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de HIGH QUALITY 2000 SL.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades siguin incorporats en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de HIGH QUALITY 2000 SL, CIF: B43558147, i seu social en C. BARONESSA DE PURROY, 10 – 43780 GANDESA, (TARRAGONA).

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control del correu electrònic així com l’agenda de contactes així com l’enviament d’informació sobre ofertes i promocions i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions serà necessari que es realitzin en Cl. BARONESSA DE PURROY, 10 – 43780 GANDESA (TARRAGONA) o bé enviant un correu electrònic en: formacio@pallares.eu.

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de HIGH QUALITY 2000 SL Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de HIGH QUALITY 2000 SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per HIGH QUALITY 2000 SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mig legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de HIGH QUALITY 2000 SL l’ús que L’USUARI pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de HIGH QUALITY 2000 SL.

HIGH QUALITY 2000 SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. HIGH QUALITY 2000 SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació e compliment d’aquestes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre’ls