1- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals — GANDESA —

ADGG0408 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.  

Veure informació del curs