1- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals — GANDESA —

ADGG0408 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.  

Veure informació del curs

2- Programa ADA 2023 – Cerca i gestió de la informació digital – Nivell bàsic -Gandesa-

Aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar- la de forma eficaç i efectiva Persones destinatàries: Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants, Crear i utilitzar fulls de càlcul amb Excel, utilitzant les eines i funcions més habituals en totes les activitats que requereixen tractament de dades e informació, així com la

Veure informació del curs

3- Bàsic de prevenció de riscos laborals

El riesgo laboral es todo suceso que pueda poner en peligro a los trabajadores de una empresa, causando daños físicos o psicológicos. Para garantizar un espacio seguro de trabajo, sin incidencias y una buena productividad es imprescindible identificar los riesgos laborales para que no aparezcan. El risc laboral és tot succés que pugui posar en perill els treballadors d’una empresa causant danys

Veure informació del curs

3- Català bàsic

Comprensió oral – Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d’interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes. – Entendre informació oral de primera necessitat. Comprensió escrita – Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià. Expressió oral – Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers

Veure informació del curs