Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant els riscos.

Objectius

Identificar el marc conceptual i legislatiu en el qual es desenvolupa la prevenció de riscos laborals.

Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les actuacions d'emergència mitjançant l'aplicació dels corresponents protocols.

Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives adequades.

Intervenir en la gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa i identificar els diferents organismes públics nacionals i internacionals més importants relacionats amb la seguretat i salut en el treball

Continguts

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
1.1. El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo
1.2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo
1.3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia

2. Riesgos generales y su prevención
2.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
2.2. Riesgos ligados al entorno laboral
2.3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
2.4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
2.5. Planes de emergencia y evacuación
2.6. El control de la salud de los trabajadores

3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
4.1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
4.2. Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas
4.3. Documentación: recogida, elaboración y archivo

5. Primeros auxilios


1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

2. Riscos generals i prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l'activitat de l'empresa

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina
4.2. Organització del treball preventiu: rutines bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis